Landbasert industri

Vår lange tilknytning til flere av Norges største industriklynger, og flere ti-års samarbeid med norsk industri, har gitt oss både bred og dyp kompetanse.

SINTEF Molab har i mange tiår levert tjenester til kunder innen industri og prosess.

SINTEF Molab tilbyr en rekke tjenester spesialtilpasset norsk industri. Fra prøvetaking og analyse av råvarer til prosessprøver, mellomprodukt og ferdigvarer, tilbyr vi faglig innsikt samt standardiserte og kundetilpassede analyser. Vi hjelper våre kunder til å prestere i global konkurranse – i deres verdensmesterskap!
Med de vel definerte krav og standarder som foreligger innen miljøområdet gir vi råd, prøvetar og måler både utslipp til luft, vann og jord/sediment og arbeidsmiljø. Selvsagt kan vi også deponi, avfallskarakteriseringer og regelverk på området. Sertifiserte yrkeshygienikere og Norges største gruppe for utslippsmålinger gjør tjenestespekteret komplett. Vi dekker hele landet og leverer til avtalt tid og pris.

Tjenester for industri

Industrielle analyser

SINTEF Molab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter.

Spesialanalyser

Vi leverer både organiske- og uorganiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer rundt omkring i Norge.

Utslipp til luft

Vi har som uavhengig faginstans gjennom lang tid utført kontroll av utslipp til luft for små og store bedrifter.

Utslipp til vann

Vi tilbyr komplette analysepakker som tilfredsstiller de stadig skjerpede kravene fra myndighetene.

Destruktiv materialprøving

SINTEF Molab er ett av de mest erfarne laboratoriene i Norge på området destruktiv testing av metalliske materialer.

Kartlegging av luktutslipp - rådgivning

SINTEF Molab tilbyr helhetlig kartlegging av virksomheter som har behov for å måle og dokumentere luktutslipp til omgivelsene.

Avfallskarakterisering - rådgivning

SINTEF Molab kan gi råd om hvordan tilfredsstille de kravene som finnes i Avfallsforskriften og hvordan gå frem for å få på plass den dokumentasjonen som kreves i forbindelse med basiskarakterisering og deponering av avfall.

Arbeidsmiljø og inneklima

SINTEF Molab as har lang erfaring med undersøkelser av industrielt arbeidsmiljø, samt inneklima-undersøkelser.

Støvmåling i uteluft

SINTEF Molab har gjennom en årrekke foretatt målinger av støvnedfall og svevestøv i uteluft.

Skadeundersøkelser

SINTEF Molab har bred kompetanse på å raskt kunne identifisere de underliggende årsakene til havari.

CTOD-testing

CTOD-testing anvendes for å bestemme bruddseigheten i materialer før brudd eller maksimum last.