Offentlig virksomhet

SINTEF Molab leverer til mange kunder innen kommune. Vi følger alle aktuelle standarder for ønsket leveranse.

Forurenset grunn, bygg som rives og saneres, arbeidsmiljø og deponi – SINTEF Molab har tjenester og laboratorier som gir deg kunnskap om veien videre.

Innen offentlig virksomhet har SINTEF Molab lenge ytt tjenester innen miljøområdet, både for arbeidsmiljøet til folk og med tanke på farlig avfall, deponi og avrenning og kartlegging av miljøfarlige stoffer i bygg. Våre erfarne ingeniører kan bistå med alt fra prøvetakingsplaner, til ferdige rapporter og analyser. SINTEF Molab har sentral godkjenning kl. 3 for byggkartlegging.

Tjenester for stat og kommune

Miljøkartlegging av bygg

SINTEF Molab er sentral i Forum for miljøkartlegging og sanering, og har over flere år kartlagt bygg som skal renoveres og rives.

Analyse av bygningsmaterialer

SINTEF Molab har lang erfaring fra kartlegging av miljøfarlige materialer i bygg.

Asbest

SINTEF Molab as har lang erfaring og meget god kompetanse innen alle former for fiberundersøkelser med SEM.

Miljøanalyser

SINTEF Molab har utstyr og kompetanse for å utføre både organiske og uorganiske analyser i en rekke miljøprøver.

Avfallskarakterisering - rådgivning

SINTEF Molab kan gi råd om hvordan tilfredsstille de kravene som finnes i Avfallsforskriften og hvordan gå frem for å få på plass den dokumentasjonen som kreves i forbindelse med basiskarakterisering og deponering av avfall.

Utslipp til luft

Vi har som uavhengig faginstans gjennom lang tid utført kontroll av utslipp til luft for små og store bedrifter.

Kartlegging av luktutslipp - rådgivning

SINTEF Molab tilbyr helhetlig kartlegging av virksomheter som har behov for å måle og dokumentere luktutslipp til omgivelsene.

Støvmålinger i uteluft

SINTEF Molab har gjennom en årrekke foretatt målinger av støvnedfall og svevestøv i uteluft.

Arbeidsmiljø og inneklima

SINTEF Molab as har lang erfaring med undersøkelser av industrielt arbeidsmiljø, samt inneklima-undersøkelser.