Miljø og samfunn

SINTEF Molabs grunnverdier er handlekraft og integritet,

nytenking og integrering.

Våre grunnverdier forutsetter en aktiv rolle innen flere områder. Vi håper du tar deg tid til å lese mer om vårt fundament for alt av arbeid utført på SINTEF Molab.

På SINTEF Molab forstår vi våre kunders behov og tilbyr våre tjenester langs hele verdikjeden, fra råvare til ferdigvare og fra inneklima til utslipp. Gjennom konkurransedyktige tjenester gir vi industrien konkurransekraft og troverdighet på miljøområdet i kontakt med myndigheter og samfunn.

Vi hjelper våre kunder å prestere i global konkurranse – i sine verdensmesterskap.

Eigil Dåbakk

Adm. dir., SINTEF Molab AS

HMS og arbeidsmiljø

På SINTEF Molab er sikkerheten overordnet alle andre hensyn. HMS-arbeidet er viktig for miljøet, den enkeltes helse og sikkerhet – og vårt omdømme. Vi arbeider aktivt med HMS slik at det gjennom vår ledelse og arbeid blir en naturlig del av arbeidsdagen til hver enkelt. Samtidig så har vi åpenhet i alle HMS-saker for å sikre læring både internt pr. avdeling samt på tvers av ansvarsområder. Vi har derfor opparbeidet oss en bedriftskultur som motiverer alle medarbeidere til å ta personlig ansvar for HMS.

Etikk

SINTEF Molab har en etisk grunnplattform nedfelt i vår etikkplakat. I dette er integritet, forretningsetikk og objektivitet i alle handlinger og relasjoner sentralt. Disse momentene styrer vårt omdømme, og SINTEF Molabs omdømme er avgjørende for vår evne til å holde på og skaffe nye kunder.

Vi jobber kontinuerlig for å sikre at vår grunnplattform følges i alle ledd – for våre kunders sikkerhet og for vår markedsposisjon.

Helsefremmende arbeidsmiljø

Det er viktig at arbeidsmiljøet på SINTEF Molab er helsefremmende. Dette gjør at arbeidet med HMS pågår kontinuerlig, og vi arbeider aktivt med å fjerne alle kilder til ulykker, alvorlige hendelser, tap eller skader på menneske, materiell og miljø. I tillegg så er det tverrfaglige samarbeidet stort på SINTEF Molab. Dette gir et godt faglig arbeidsmiljø. SINTEF Molab har også inkluderende arbeidsmiljø, noe som sikrer at våre medarbeidere har en god plattform i bedriften selv om arbeidskapasiteten blir midlertidig eller varig endret.

Personlig utvikling

Vi har som mål at det skal være attraktivt å arbeide på SINTEF Molab. Gjennom vårt HMS-arbeid og våre KS-systemer ser vi at vi har fornøyde medarbeidere, og tilbyr i tillegg utviklingsmuligheter for den enkelte som står på og vil noe selv. Vårt arbeidsinnhold er også faglig attraktivt og spennende. Det er ikke tvil om at et stimulerende og godt arbeidsmiljø er til nytte for den enkelte, for våre kunder og for SINTEF Molab.

Samfunnsansvar

Som en stor bedrift så har vi et betydelig samfunnsansvar lokalt. Vi ønsker være en positiv og synlig drivkraft på våre lokalsamfunn. SINTEF Molab støtter flere lokale lag, foreninger og arrangementer slik at tilbudet lokalt blir bredt og godt. Vi er spesielt glade for å kunne sponse realfaglige arrangementer eller lag der barn og unge får utfoldet og utfordret seg selv i spennende temaer relatert SINTEF Molabs virkeområde.

SINTEF Molab kan også delta i lokalpolitiske saker der dette er relevant for SINTEF Molab.