Velg en side

Miljømåling

Vi utfører miljøundersøkelser både i ute- og innemiljø samt bistår med prøvetaking, analyse og rådgivning. Vi er akkreditert for måling av utslipp til luft og vann - og bestemmelse av mange ulike parametre og komponenter i utslipp. Vi utfører også bl.a.  miljøkartlegging av bygg, grunnundersøkelser og arbeidsmiljøkartlegging.

[YTPlayer short code]

You need a license key to display a YTPlayer video using the shortcode.
Go to the YTPlayer settings page to get your license

Inneklima

SINTEF Norlab har lang erfaring med undersøkelser av industrielt arbeidsmiljø, samt inneklima-undersøkelser. Våre medarbeidere i Yrkeshygienisk faggruppe har solid kompetanse innen fagfeltet, og kan tilby alt fra enkle analyser og målinger av utvalgte parametre til rapporter med risikovurderinger i hht. Arbeidstilsynets best.nr. 450 (Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren). Ved inneklimaundersøkelser vurderer vi resultatene i forhold til Arbeidstilsynets veiledning om inneklima på arbeidsplassen, samt Folkehelsas ”Anbefalte faglige normer for inneklima”.

Skreddersøm ut fra behov

Ut ifra de opplysningene vi får tilpasser vi måleprogram til hver enkelt problemstilling.
Vi utfører prøvetaking og målinger, men leier også ut prøvetakingsutstyr og gir veiledning for gjennomføring av prøvetakingen. Vi sammenfatter analyseresultatene i informative og brukervennlige rapporter hvor resultatene blir vurdert i forhold til gjeldende grenseverdier og administrative normer gitt av Arbeidstilsynet. Ved ønske kan vi utføre en mer inngående risikovurdering. Dersom kunden kun vil ha måleresultat, leverer vi enkel rapport.

Vi tilbyr i tillegg undersøkelser relatert til inneklima; spørreundersøkelse (Ørebro-metoden), logging av CO2, relativ fuktighet og temperatur, muggsoppundersøkelser og VOC-målinger.

Arbeidsmiljø

 • Totalstøv, respirabelt støv og inhalerbart støv
 • Sveiserøyk, trestøv og melstøv
 • Metaller i støv og sveiserøyk
 • Kvarts i støv
 • Oljetåke og oljedamp
 • PAH
 • Løsemidler, VOC (flyktige organiske forbindelser) og formaldehyd
 • Uorganiske gasser
 • Syredamp
 • Asbest– og mineralfiber
 • Støy

Inneklima

 • CO2, luftfuktighet og temperatur
 • VOC (flyktige organiske forbindelser)
 • Spørreskjema (Ørebro-metoden)
 • Mugg og råte
 • Radon
 • Støv
Tone Gardsjord

Tone Gardsjord

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker

Arbeidsmiljø og inneklima, luftkvalitet

 +47 922 98 513
tone.gardsjord

Tove Ravnåmo

Tove Ravnåmo

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker

Arbeidsmiljø og inneklima, støymåling

 +47 990 36 032
tove.ravnaamo

Oscar Espeland

Oscar Espeland

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker

Arbeidsmiljø og inneklima

 +47 918 17 793
oscar.espeland